Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van

toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering

daarvan door Classic Car Expert, hierna te noemen CCE gedaan aan en/of

aangegaan met derden. hierna te noemen”wederpartij”.

1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met

uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden

en/of condities van toepassing.

1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor

zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan

hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

1.4 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten

en zaken. Speciaal door CCE bestelde producten en zaken worden door CCE na

levering niet retour genomen.

1.5 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket,

raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle

geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk

in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ruben@classiccarexpert.nl

Of het modelformulier voor herroepingsrecht invullen.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding

van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het

tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn

zo nauwkeurig mogelijk, doch binden CCE niet.

2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door CCE is afgegeven, geldt de

schriftelijke bevestiging van CCE dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van

CCE als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of

mondeling door of namens CCE aangebracht, die hogere kosten veroorzaken

kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

2.4. CCE is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn incl. omzetbelasting.

3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van CCE. Bij

aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden

meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 – levering

4.1 Levering geschiedt af vestigingplaats CCE, tenzij partijen anders zijn

overeengekomen.

4.2 Levering anders dan af vestigingsplaats CCE geschiedt uitsluitend voor

rekening en risico van de wederpartij. De levering verloopt in overeenkomst met de klant.


Artikel 5 – levertijden

5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te

beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

5.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal CCE de wederpartij

tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel

kunnen worden afgeleverd.


Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 CCE behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken voor,

totdat zijn vorderingen ter zake alle door CCE aan de wederpartij krachtens enige

overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij zijn

voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de

overeenkomst. CCE blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren

zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.

6.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan

derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven, een pandrecht of een

stilpandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van

CCE.

6.3 Indien CCE het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een

stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken ter zake alle

vorderingen welke CCE op de wederpartij heeft, een en ander op de

opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de wederpartij

overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit

kader is vereist.

6.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is CCE gerechtigd de hem toebehorende

zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats waar

zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken

gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor

diens rekening en risico.

6.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste

van CCE een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde

verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan

tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 225,00 per handeling.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of

verrekening op een door CCE aangegeven rekeningnummer en in een door CCE

aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van

overboeking op het door CCE aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2 CCE is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling

van.de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.

7.3 CCE is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere

ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd,

vermeerderd met 1,5 % op maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

7.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen

buitengerechtelijke incassokosten en pr.- en processuele kosten, zijn voor rekening

van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend

overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.6 CCE is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen,

naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de

verplichtingen van de wederpartij, indien naar het oordeel van CCE de

omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de

verlangde zekerheden te stellen, geeft CCE het recht de overeenkomst

buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd zijn recht op vergoeding van

onkosten en winstderving.

7.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte

betaling van een overeengekomen termijn als ook wanneer de wederpartij in staat

van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder

curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of

vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie

treedt of wordt ontbonden.

7.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van

de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en

tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs

al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere

factuur.

Artikel 8 – Retentierecht

8.1 CCE kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens de

wederpartij onder zich heeft, zolang door CCE geleverde zaken of diensten niet

volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en

kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene

voorwaarden jegens CCE verschuldigd is of zal zijn.

8.2 Door zaken in de macht van CCE te (doen) brengen, vestigt de wederpartij

daarop een pandracht voor al hetgeen bij aan CCE uit welke hoofde ook,

verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen

uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij

tevens overeen dat CCE als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in

een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met

een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen

registreren.

Artikel 9 – Vervangen onderdelen.

9.1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht

eigendom van CCE, zonder dat de wederpartij op vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 10 – Reclame

10.1 Reclames ter zake van door CCE geleverde zaken of door hem verrichte

diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij CCE

te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan

op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het

verrichten van de dienst.

10.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door CCE geleverde

zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

10.3 Retour gezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk

door CCE geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele

onbeschadigde verpakking.

Artikel 11 – Garantie

11.1 Voor door CCE geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de

fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden

cq het garantiebewijs van die fabrikant. CCE kan niet verplicht worden enigerlei

garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant niet

verplicht is eenzelfde verplichting jegens CCE na te komen, dan wel daartoe niet

in staat is doordat de fabrikant in sursiance van betaling, in staat van faillissement

of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

11.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt

aan de overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken

cq uitvoering van de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis

van CCE te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te

dier zake jegens CCE kan doen gelden, tenzij CCE de klacht alsnog als

geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.

11.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door CCE geaccepteerde klacht

gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door CCE geleverde zaken, dan is

CCE slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken

van de overeengekomen kwaliteit.

11.4 Ter zake van de levering van versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete

revisie van een motor gelden de navolgende garantiebepalingen:

-a. Garantie wordt door CCE aan de wederpartij verleend voor een gebruik van

maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct

ingaande na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die

door de wederpartij zelf wordt ingebouwd, dan wel van het motorisch bedrijfsklare

voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders is

overeengekomen.

-b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor

opvolgende rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland

worden gevraagd.

-c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het

herstellen van defecten, die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met

inachtneming van het hierna bepaalde onder f.

-d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en

versnellingsbakken omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist

uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake bijgeleverde

onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met inachtneming

van het bepaalde onder f. Voor zover het compleet gereviseerde

motoren/versnellingsbakken betreft zijn van de garantie uitgesloten met door

CCE bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen en

krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door CCE

onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming

en/of breuk van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken,

cilinderkoppen en krukassen.

-e. De kosten van reparatie, vervanging en van het opnieuw uitvoeren van

bewerkingen, als genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van CCE, tot

een maximum gedurende de gehele garantieperiode van het door CCE

gefactureerde bedrag. Deze voor rekening van CCE komende kosten zullen ook

niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk

uit- en inbouwen van de motor en andere nevenkosten zoals bijv. afsleep kosten,

kosten van een huurauto e.d.

-f. Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal

onderhoud, reparatie-, onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste

inbouwaansluiting door de wederpartij en/of derde, slechte behandeling, verkeerd

gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn van defecte

elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten van

de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die

ontstaan zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door CCE

gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schades, die

ontstaan door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt

zich niet uit tot motoren die LPG-GAS als brandstof hebben.

-g. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond

en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan

wederpartij meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot CCE

en is niet zonder schriftelijke toestemming van CCE gerechtigd de motor en

versnellingsbak elders te laten herstellen, een en ander op straffe van verval van

elke mogelijke aanspraak jegens CCE op basis van deze voorwaarden.

-h. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en

strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of

zaken – al dan niet van derden – ten gevolge van gebreken aan en/of defect raken

van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van

welke verdere kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan.

Derhalve is uitdrukkelijk uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden

zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor, versnellingsbak of

onderdelen daarvan.

-i. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt

aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet

gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat CCE haar

garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.

-j. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz.

alsmede gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 CCE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en

gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen of zaken/eigendommen van derden,

ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet

harerzijds.

12.2 CCE is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor

handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risico’s leer

vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dier personen.

12.3 Indien CCE op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of

omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of

ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de

uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is CCE niet

aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

12.4 In die gevallen waarin CCE aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CCE wordt uitgekeerd dan wel tot,

indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto

factuurwaarde of een deel daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte

diensten.

12.5 De wederpartij vrijwaart CCE tegen iedere vordering tot schadevergoeding

van derden, ongeacht de oorzaak.


Artikel 13 – Conversie

13.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene

verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze

voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen

onverlet.

13.2 CCE en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn

vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als

de nietige of vernietigde bepalingen.


Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten welke door CCE worden gesloten, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door

een Nederlands gerecht beslecht.

14.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, levering- en

betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

14.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende

lichamelijke goederen waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten,

is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een

overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de

Arrondissementsrechtbank te Gouda, tenzij de Kantonrechter ingevolge

dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.

14.5 Indien CCE in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of

grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van

buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan CCE

verschuldigd.